Gästartikel: Gör vi Jesus en tjänst när vi tar emot fientliga främlingar? – Richard Wendesten

VIDEO: SOCIAL RÄTTVISA ÄR OND – Ben Shapiro | Röster som behövs höras i Sverige
juli 16, 2018
Gästartikel: Är Sverigedemokraternas människosyn kristen? – Jon Andersen
augusti 1, 2018

Gud vill att vi skall göra hans vilja, både personligen och som familjer men också som nationer.

Men att personligen och som familj göra Guds vilja är inte alltid lätt om den nation man bor i inte tillåter detta. Det är en anledning till att Gud skapade nationen Israel. När nationen Israel var bildad förklarade Gud hur han ville att de skulle behandla främlingar som önskade bo i deras land. ”En främling skall du inte förtrycka. Ni vet själva hur främlingen känner det, eftersom ni har varit främlingar i Egyptens land”, 2.Mos.23:9. Men Gud ger också definitionen på vilken främling som skulle tas emot och inte förtryckas. Denna främling skulle göra Israels Gud till sin Gud, Israels folk till sitt folk och vara villig att bidra till landets välfärd. I Bibeln finner vi berättelsen om Rut som lämnade sitt hemland och bosatte sig i Israel. Hon uttrycker sin önskan med denna flytt, till sin israeliska svärmor, med orden: ”Dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud”, Rut.1:16. Främlingen som skulle tas emot var inte någon som ville föra in en annan religion och en annan kultur eller andra lagar i landet och inte heller någon som ville utnyttja landets tolerans och generositet. Istället uppmanades Israels folk till att driva ut denna typ av främlingar ur landet.

När Jesus uppmanar till att ta emot främlingen, talar han inte bara till Israel utan till alla nationer. Men Jesus ger också definitionen på vad han menar med ”främlingen”. Vi läser i Matt.25:35–40: ”JAG var hungrig… JAG var törstig… JAG VAR FRÄMLING och ni TOG EMOT MIG. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot MIG.” Jesus säger här: att han är ett med dem som tror på honom och att alla ”dessa mina minsta bröder”, i vilket land de än bor, tillhör en och samma familj, Guds familj. Så när Jesus säger: ”Jag var främling och ni tog emot mig”, betyder det att ta emot en person från ett annat land som, på grund av sin tro på Jesus Kristus, blir förföljd. Men i Sverige har vi tagit emot främlingar som är fientligt inställda till den som har en kristen tro och som gör onda gärningar mot de som är kristna. När vi har gett dessa främlingar bostad och försörjning är det inte gärningar gjorda för Jesus, gärningar vilka han skall belöna oss för.

Det talas också om att vi skall vara toleranta och förstående, älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Men när Jesus gav denna undervisning till Israels folk, om att behandla främlingen på detta sätt, då handlade det om en främling som hade ockuperat deras land, Matt.5:38-48. Israels folk hade kommit under Romersk ockupation. De befann sig i en situation: Där de kunde bli misshandlade ”om någon slår dig på den högra kinden”, bestulna på sina ägodelar ”ta din livklädnad”, falskt anklagade ”ställa dig inför rätta”, tvingade att utföra tjänster ”om någon tvingar dig att gå med en mil”. Att i denna situation kräva att lagen om rättvisa (sammanfattad med orden: ”öga för öga, tand för tand”) skulle gälla var inte genomförbart då de förlorat makten över sitt land. Och att opponera sig mot ockupationsmakten skulle bara förvärra det hela. Därför uppmanades de att: ”vända andra kinden till”. Men att använda Jesu undervisning, om hur judarna skulle förhålla sig till främlingen som ockuperade deras land, i en situation där man själv råder över sitt land blir felaktigt. Den skall inte heller användas för att rättfärdiggöra en pacifistisk tro som säger att man inte skall göra motstånd eller försvara sig. Jesus säger också att undervisningen som han ger i denna situation inte tar bort vad Bibeln övrigt säger i ämnet. Jesus förklarar det med orden: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda”, Matt.5:17. Jesus säger här att han endast gör ett tillägg till lagen och profeterna, och det för att förklara hur de skall förhålla sig till den nya situation de befann sig i. Jesu vilja är fortfarande att en nation skall göra Guds vilja och att i nationen skall ”lagen om rättvisa” gälla. Vi får här inte en uppmaning att vara toleranta med det som är emot Guds vilja. När Jesus här säger: ”Stå inte emot den som är ond”, Matt.5:39, menar han inte att vi i alla situationer och under alla förhållanden skall låta oss underkuvas, vara toleranta och ge efter för ondskan. Bibeln budskap är fortfarande att: Vi skall stå emot det onda, ta auktoritet och råda så att Guds vilja får ske i landet. Denna typ av främling, som gestaltas i den romerska medborgaren, talas det om i 5.Mos.28:47–52. Här kallas denna främling för fiende och vad han åstadkommer ses inte som Guds vilja för Israels land utan som en förbannelse. Vi lär oss av detta sammanhang, att ett land som vill göra Gud vilja blir välsignat men att ett land som upphör att tjäna Gud och istället låter folk med andra religioner breda ut sig i landet, kommer under förtryck, fattigdom och elände.

Sverige har under många år varit ett kristet land och i vår flagga har vi Jesu kors. Att vi har velat bygga vårt land på kristen grund har medfört att landet blivit rikt och välsignat. Men vår situation har förändrats. Vi har idag främlingar i vårt land som inte vill göra vår Gud till deras Gud, vår kultur till deras kultur eller våra lagar till deras lagar, istället vill de det motsatta. De fortsätter att låta sina lagar gälla även när de går emot de svenska lagarna. Allt detta medan vi talar om vikten av att inte stöta oss med den som har en annan trosuppfattning, att vara toleranta och förstående och att låta alla få plats i vårt land. Men hur vill vi att vår framtid skall se ut? Vilket slags Sverige vill vi lämna över till kommande generationer? Vill vi lämna över ett Sverige som liknar det som vi själva fick ta emot eller vill vi att det skall likna ett muslimland? Gör vi Jesus en tjänst när vi tar emot främlingen i vårt land?

Richard Wendesten


____________________

Artikeln utkom ursprungligen 26 juni, 2017 i Världen Idag.
Publicerad med författarens tillstånd.

Comments are closed.